هرم مالی Finiko در روسیه سقوط کرد. مردم میلیون ها روبل (اگر نه میلیاردها) روبل در آن سرمایه گذاری کرده اند و اکنون امیدوارند که با کمک مدیتیشن جمعی بتوانند آن را پس بگیرند.

[ad_1] این ارتباطات (مواد) ایجاد شده و یا توزیع می شود توسط توزیع کنندگان خارجی در حال انجام عملکرد یک